HOTSPOTS ONTDEKKEN ONDERHOUDSBUDGET PLANNEN ONTWERPEN AANSCHERPEN VERGUNNINGEN CONTROLEREN AFSTROMING EN WATEROVERLAST VOORSPELLEN SCHADE AAN KUNSTWERKEN VASTSTELLEN OORZAKEN VAN SCHADES OPSPOREN

Kies je industrie

Veel steden en gemeentes zijn gebouwd in gebieden die gevoelig zijn voor bodembeweging. Zo kunnen steden in deltagebieden problemen hebben met inklinking ten gevolge van het verlagen van de grondwaterstand. Gaswinning kan aardbevingen veroorzaken. En steden in bergachtig gebied kunnen risico lopen door aardverschuivingen. Daarom is het belangrijk risico’s van bodembewegingen mee te nemen bij het beheren van deze steden en hun nutsvoorzieningen.

Met behulp van satellietdata kunnen we verzakkingen efficiënt meten en monitoren voor een hele stad of provincie. Doordat er wekelijks nieuwe data beschikbaar komt, zijn er volop mogelijkheden om de huidige kosten van onderhoud te verlagen. Daarnaast zorgen de gegevens voor een betere onderbouwing van de beleidsplanning en daarmee ook een reductie van de kosten in de verre toekomst.

We beseffen ons dat de meeste mensen die bezig zijn met stedelijk beheer geen aardobservatie- of data specialisten zijn. Daarom leveren we niet alleen de metingen (miljoenen stuks in een middelgrote stad) maar maken we ook kaarten, tabellen en vergelijkbare informatieproducten die gemakkelijk gebruikt kunnen worden in uw eigen software. Hiervoor gebruiken we algemeen geaccepteerde publieke databronnen of de eigen (vertrouwelijke) data van de stad, gemeente of provincie.

Klantverhalen

De gemeente Vlaardingen gebruikt Sensar om het beheer van de openbare ruimte the prioriteren.

Sensar heeft samengewerkt om een interactieve visualisatie te maken van grondverzakkingen in de regio rond Ho Chi Minh Stad.

Toepassingen

CityScan Basic kaarten

CityScan

Speciaal voor steden heeft Sensar CityScan ontwikkeld – een laagdrempelige abonnementsdienst waarin zowel data als kaartmateriaal wordt geleverd én onderhouden. Daarmee kunnen veel van onderstaande toepassingen worden gerealiseerd en heeft uw organisatie altijd de beschikking over recente data. CityScan biedt voor veel gemeenten ruim voldoende. Heeft u toch behoefte aan andere producten of diensten, dan is maatwerk uiteraard mogelijk.

A modern commercial area

Beleidsanalyse en planning

Gebruik de zettingsgevoeligheid per buurt om de langetermijn budgettering voor de gemeenteraad te ondersteunen. Zoom in op een bepaalde buurt en gebruik de data om toekomstige zettingen mee te nemen in een hydrologisch onderzoek van het rioolsysteem. Of ga een stapje verder en analyseer de kans op leidingschade in de nabije toekomst. We hebben uitgebreide ervaring in het toepassen van satellietdata voor deze doeleinden en we voeren onderzoek uit samen met universiteiten en marktpartijen om deze kennis verder uit te breiden.

A car drives through a flooded street

Hydrologische modellering van afstroming en rioolstroming

De hoogte van straten, tuinen en pleinen bepaalt hoe regenwater wordt afgevoerd. De huidige terreinhoogte is vaak goed bekend. Door de zettingssnelheid van de grond mee te nemen, kunnen hydrologen nauwkeurigere modellen maken voor toekomstige scenarios. Hetzelfde geldt voor rioolsystemen in gebieden met slappe bodem die op vrije afstroming werken. Door de verschillen in zettingssnelheid binnen het rioolnetwerk te analyseren kunt u beter voorspellen waar het mis gaat.

A home gas connection with an extra bend for settlement

Schaderisico voor pijpleidingen

Wanneer de bodem beweegt, komen ondergrondse pijpleidingen onder spanning te staan. Hoe meer deze beweging varieert over de loop van een leidingtraject, hoe groter de kans op scheuren en lekkages. Een veel voorkomend breekpunt is de plek waar een leiding een gebouw in gaat. Tot nu toe was het praktisch onmogelijk om deze verschillen in zettingen te monitoren voor elk gebouw, maar door het gebruik van satellietdata kunnen we dit in kaart brengen voor elk huisadres in het leveringsgebied. Asset managers hebben berekend dat hiermee tot wel 20% van het onderhoudsbudget bespaard kan worden!

Masonry buildings tilting forward

Funderingsschade en paalrot

Veel huizen die voor 1950 zijn gebouwd staan op houten palen. Steeds meer van deze palen raken aangetast door paalrot. Meestal komt dit pas aan het licht als er significante schade is opgetreden aan het huis, want onderzoek is lastig en duur. Funderingsschade is meestal een progressief proces; het start langzaam and versnelt dan. Onze millimeter-nauwkeurige metingen kunnen risicovolle gebouwen ontdekken, op de schaal van een volledige stad. Naast detectie van problemen kunnen we ook de mate van de schade vaststellen.

Deformatiemetingen spelen een belangrijke rol tijdens de levensduur van vele civiele constructies. Door het gebruik van satelliet deformatiegegevens voor, tijdens en na de bouw kunnen civiel ingenieurs and risicomanagers het ontwerp van de infrastructuur optimaliseren, de monitoringskosten verminderen en onderhoud ruim van tevoren plannen.

Klantverhalen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gebruikt Sensar bij een data-gedreven voorontwerp voor een dijkversterking.

BBCI Frijwijk gebruikt Sensar om risico’s op omgevingsschade te beperken tijdens bouwwerkzaamheden.

Toepassingen

a dam seen from above

Risico inventarisatie tijdens de ontwerpfase

Gebruik onze data tijdens de ontwerpfase om terug in de tijd te kijken en te bepalen op welke locaties slappe bodem aanwezig is, welke omliggende constructies zwakke funderingen hebben, of welke seizoenseffecten verwacht kunnen worden in het gebied door fluctuaties van de grondwaterstand. Identificeer zwakke plekken op snelwegen of spoordijken of analyseer welke gebouwen real-time gemonitord dienen te worden in tijdens de bouwfase.

Construction cranes backlit by a sunset

Monitoring van risico’s and alarmering tijdens de bouwfase

De grote gebiedsdekking van de satelliet maakt het mogelijk om periodiek en met hoge precisie de effecten van het project op zijn omgeving te meten tijdens de bouwfase. Bewijs dat de aanleg van een tunnel of het onttrekken van grondwater een beperkte invloed hebben met behulp van satellietdata. Zet dure, lokale, real-time meettechnieken in waar ze écht nodig zijn.

A wrench on a keyboard

Monitoring voor compliance en planning tijdens de onderhoudsfase

Gebruik satellietdata tijdens de onderhoudsfase om de uitgaven aan personeel en wegafzettingen te verminderen en het veiligheidsrisico van meten weg te nemen. Doordat er wekelijks nieuwe satellietdata beschikbaar komt, kunt u het gebruiken om te voorspellen wanneer grootschalig onderhoud vereist is (bv. door restzettingen) of om voortijdig gealarmeerd te worden bij optredende risicovolle deformaties in de constructie (bv. een stuwdam wanneer het reservoir gevuld is).

Grondstoffenwinning (bv. olie, gas of kolen) zorgt altijd voor bodemdeformaties. Hierdoor kan er in bebouwde gebieden maatschappelijke onrust ontstaan over de invloed op andere constructies of over de ecologische consequenties. Maar ook in afgelegen gebieden is het vaak belangrijk optredende deformaties te monitoren; deze kunnen zorgen voor schade aan boorputten en zorgen voor wand instabiliteit in de mijnbouw. Daarnaast kan deformatiedata waardevolle (proxy) informatie opleveren over reservoirs en hoe deze kunnen worden geoptimaliseerd.

Satelliet deformatiemetingen zijn succesvol toegepast voor onder andere:

  • (Inverse) modellering van reservoirs
  • Finetuning van Enhanced Oil Recovery operaties
  • Kwantificeren van gas- of CO2-opslag effecten
  • Meten van deep-mining gerelateerd oppervlaktedeformatie effecten
  • Monitoren van effecten van grondwateronttrekking voor ondiepe mijnbouw

Sensar heeft de instorting van een tailings dam in de Cadia Gold and Copper Mine vroegtijdig gedetecteerd.

Toepassingen

Oil wells backlit by a sunset

Onze Sentinel-1 processing faciliteit

Nu de nieuwe Europese Sentinel-1 satellieten beschikbaar zijn, is er een overvloed van gratis, wereldwijd beschikbare, hoge kwaliteit satellietdata met wekelijkse opnames. Door de opzet van onze eigen cloud infrastructuur hebben we een ongekend niveau van automatisering en optimalisatie bereikt in onze data processing faciliteit. Het gebruik van satelliet deformatie monitoring is nog nooit zo kostenefficiënt geweest!

A dredger in an open pit mine

Gegarandeerde vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid

De grondstoffenwinningsindustrie is een zeer professionele en competitieve industrie. Wij werken uiteraard met de hoogste standaarden qua vertrouwelijkheid en hebben strikte interne kwaliteitscontroles. Als onderdeel van de S[&]T groep volgen we met onze interne processen procedures voor project management, software- en systems engineering die goedgekeurd zijn door de meest veeleisende klanten als de European Space Agency, NAVO en verschillende nationale veiligheidsdiensten.

© Copyright Sensar - Design by DMVY